Vi hjälper äldreomsorgens egen personal att rutinmässigt ordna dagliga hälsofrämjande trevliga aktiviteter med stabil kvalitet - oberoende av vem som råkar vara på jobbet.

Välfärdsteknik för delaktighet och gemenskap på särskilda boenden och dagverksamheter

Silverstund erbjuder digitalt stöd för meningsfulla aktiviteter och samvaro i äldreomsorgen. I tjänsten presenteras dagligen varierande förslag till aktiviteter för en aktiv vardag på en lättanvänd websida. 

Alla i personalen kan utnyttja det färdiga, expertförberedda materialet och idéerna för att främja den socialt aktiva vardagen i verksamheten. Att stödja vårdpersonalens arbete är ett viktigt mål för oss. Vi tillför konkreta arbetsverktyg till gruppgemenskapen och uppmuntrar till att prioritera aktiviteter på ett sätt som stärker de äldres identitet och ger belöning i vårdgivarens arbete. 

Forskningsbaserat och hälsofrämjande  

Internationell forskning visar att sociala aktiviteter resulterar i att de äldre upplever bättre hälsa, har lägre mortalitet och att sjukvårdskostnaderna sjunker. Aktiviteter som en del av den dagliga rutinen bidrar enligt forskningen till upprätthållandet av en god fysisk och mental hälsa samt en balanserad dygnsrytm. Den goda känslan som föds av att man får vara delaktig och bidra till ett socialt sammanhang påverkar livskvaliteten. Silverstund hjälper att förstärka välmåendet hos de äldre. 

Kombinerat kunnande, material och arbetssätt i en tjänst

Silverstund bygger broar över generations- och kulturklyftor, ger perspektiv och bidrar med berättarbakgrund till den svenska kulturens traditioner och levnadssätt. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation till nytta och nöje med små förberedelser.

Silverstund är ett sätt att arbeta gemensamt och upplevelsemässigt med respekt för individens behov. Tjänstens effektivitet är baserad på kraften i mötet ansikte mot ansikte; baserat på personliga känslomässiga minnen.

Silverstund erbjuder dagligen färdiga och varierande programförslag för såväl rörelse som minnesträning. Berättelser och filmer om bekanta fenomen, platser och händelser i historien stimulerar känslominnet samt föder lusten att dela historier baserat på egna erfarenheter. 

Det är enkelt att använda Silverstund. Tjänsten fungerar på dator, surfplatta, smarttelefon och -TV. Det rika programbiblioteket uppdateras kontinuerligt i samarbete med användarna.

LEAN-tänk

Silverstund syftar till att förbättra kundupplevelsen och kvaliteten samt styra resurserna rätt. Detta förverkligas genom att kunnande, arbetssätt och material med hjälp av en digital tjänst förs in till äldreboendets vardagsrum. Således behöver arbetet inte utföras separat på varje plats, varje dag.

Transparens ger trygghet

Med hjälp av data över användningen av molntjänsten kan vårdenheten, kommunerna och vårdbolaget följa upp, säkerställa och rapportera att brukarna regelbundet deltar i meningsfulla och innehållsrika aktiviteter. Rapporterna från Silverstund skapar trygghet hos de anhöriga och i samhället i övrigt, genom att transparent visa aktiviteternas typ och frekvens. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram