Dataskyddsbeskrivning för Sentina Oy:s kundregister

Dataskyddet är mycket viktigt för Sentina Oy, och vi vill vara öppna och transparenta när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Därför har vi fastställt förfaranden enligt vilka vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki

Kontaktinformation i ärenden som gäller registret

Sentina Oy
Eija Lämsä
044 7949920
eija.lamsa@sentina.fi

2. Registrerade

Registret innehåller uppgifter om kunder och potentiella kunder.

3. Syftet med och grunden för registret

Registret upprätthålls utifrån ett registrerat kundförhållande och personuppgifter behandlas utifrån ett avtal, samtycke eller berättigat intresse.

Syftet med registret och behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas endast för ändamål som definierats på förhand. Ändamålen är följande:

- kundservice samt skötsel och utveckling av kundrelationen
- produktion, utveckling och kvalitetssäkring av tjänsterna
- utveckling av affärsverksamheten
- marknadsföring och reklam.

4. Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

- Kontaktinformation: namn, kundens adress (verksamhetsställets adress), e-postadress och telefonnummer
- Detaljerna i kundens avtal

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och för att utöva sina rättigheter ska den registrerade skicka en begäran till adressen info@sentina.fi:

Rätt till tillgång
Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter vi lagrat.

Rätt att få uppgifterna rättade
Den registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Rätt att göra invändningar
Den registrerade kan invända mot behandlingen av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direkt marknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring.

Rätt till radering
Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifterna om det inte är nödvändigt att behandla uppgifterna. Vi kommer att behandla begäran om radering varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en grundad anledning till varför uppgifterna inte kan raderas.

Man måste beakta att den personuppgiftsansvariga kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera de begärda uppgifterna.

Återkallande av samtycke
Om behandlingen av den registrerades personuppgifter endast baserar sig på samtycke och inte till exempel på en kundrelation eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataombudsmannen
Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills ärendet är avgjort.

Rätt att överklaga
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter.

Kontaktinformation till dataombudsmannen: www.tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas huvudsakligen in från den registrerade själv eller från den organisation han eller hon representerar. Dessutom erhålls uppgifter när den registrerade använder vissa tjänster som den personuppgiftsansvariga upprätthåller, såsom webbtjänster, sändlistor och webbformulär.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut för marknadsföringsändamål utanför Sentina Oy.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till någon tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till en tredje part används enbart för att erbjuda dig våra tjänster.

8. Lagringstid
- Personuppgifter behandlas i regel så länge kundrelationen är i kraft.
- Den registrerade kan själv lämna vår sändlista för utskick och marknadsföring via en länk som finns i varje kundbrev eller marknadsföringsmeddelande som vi skickar.

9. Personuppgiftsbiträden

Den registeransvariga och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter till en tredje part, till exempel en bokföringsbyrå eller IT-stöd. Då garanterar vi genom avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt ändamålsenligt.

10. Överförande av uppgifter utanför EU

Vi överför inga personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram