För en socialt aktiv vardag i äldreomsorgen

Silverstund är ett verktyg för hälsofrämjande aktiviteter och rekreation i äldreomsorgen. Den erbjuder lättillgängligt material, idéer och verksamhetsmodeller för att främja den socialt aktiva vardagen i vårdgemenskapen, för att förstärka välmåendet hos de äldre och öka deras känsla av delaktighet och egenmakt.
Metoden utgår från ljudets, musikens, bildens, filmens och tillhörighetens förmåga att aktivera individen. Att lyssna tillsammans är en bekant upplevelse för de äldre och för med sig gemenskapskänsla och gamla minnen gör gott att minnas tillsammans.

Inspirerar personalen

Silverstund stöder också personalens arbete genom att erbjuda färdiga innehåll som gör det lättare för personalen att aktivera och skapa kontakt med brukarna. Därmed får personalen ny inspiration och en ökad känsla av ett givande och meningsfullt arbete.

Silverstund bygger broar över eventuella generations- och kulturklyftor, ger perspektiv och bidrar med berättarbakgrund till traditioner och levnadssätt. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation utan förberedande arbete. Molntjänsten erbjuder färdiga och varierande programförslag för såväl fysioterapeutiska övningar, som minnesträning och övningar som aktiverar känslominnet.

Det är lätt att använda Silverstund från Sentinas molntjänst, antingen med pekplatta eller smarttelefon.

Transparens ger trygghet

Med hjälp av data över användningen av molntjänsten kan vårdenheten, kommunerna och vårdbolaget följa upp, säkerställa och rapportera att brukarna regelbundet deltar i meningsfulla och innehållsrika aktiviteter. Rapporterna från Silverstund skapar trygghet hos de anhöriga och i samhället i övrigt, genom att transparent visa aktiviteternas typ och frekvens.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram